AKCJE I PROGRAMY

Akcje społeczne / Programy edukacyjne 2016/2017. Nasze Przedszkole będzie brało udział w różnego rodzaju akcjach społecznych oraz programach edukacyjnych koordynowanych przez poszczególnych nauczycieli. Nie byłyby one możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony rodziców i dzieci. Z góry, więc wszystkim dziękujemy za pomoc i wsparcie. Poniżej prezentujemy KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA oraz w jakiego rodzaju akcjach i programach nasze Przedszkole weźmie udział w roku szkolnym 2016/2017.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA:

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

1.    Dane ogólne przedszkola:

Niepubliczne Przedszkole „Cudowna Kraina” w Gdańsku jest przedszkolem niepublicznym ogólnodostępnym,uczęszcza do niego 52 wychowanków             w wieku 3 -6 lat.

2.    Dane kontaktowe:

Adres: Niepubliczne Wesołe Przedszkole A. Warnicki  80-298 Gdańsk ul. M. Słabego 6 ;

Tel.660 422 496                                                                          

                   adres internetowy przedszkola: www.cudownakraina.pl                                                                                                                        

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

BAZA PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Wesołe Przedszkole „Cudowna Kraina” w Gdańsku znajduje się w odległości 150 m od Obwodnicy Trójmiejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego „Matarnia” oraz IKEA(dzielnica Gdańsk Matarnia), w nowym budynku Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23. Posiada niezależne wejście i miejsca postojowe dla rodziców na czas przyprowadzania / odbierania dzieci do/z placówki. Dogodny dojazd zapewnia także autobus linii 110 z centrum Wrzeszcza.

Przedszkole jest placówką całoroczną czynną w godzinach 6:30 – 17:30. Dysponujemy miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które przebywają w grupach wiekowych liczących do 25 dzieci. Każda grupa mieści się w osobnej i dobrze wyposażonej sali zabaw z różnorodnymi kącikami zainteresowań.

KADRA PRZEDSZKOLA

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to ludzie kompetentni, posiadający doświadczenie, życzliwi, ale wymagający. Nasi nauczyciele są aktywni zawodowo, odczuwają potrzebę kształcenia, doskonalą swój warsztat pracy. Zatrudniamy specjalistów, tj. nauczycieli: gimnastyki korekcyjnej, j. angielskiego, tańca towarzyskiego, baletu, logopedę, katechetkę. Od 09.2009 wprowadziliśmy ścisłą specjalizację przedszkola, jako placówki logopedyczno-sportowej zatrudniając doświadczonego nauczyciela – logopedę oraz wykorzystując bazę sportowo – lokalową ZKPiG nr 23: sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej oraz nowoczesne boisko. Oprócz ścisłej specjalizacji przedszkole oferuje dzieciom bardzo rozbudowany program zajęć dydaktycznych.

ŚRODOWISKO LOKALNE

Najbardziej istotna dla tutejszej społeczności jest edukacja dzieci. Społeczeństwo oczekuje wysokiego poziomu nauczania, atrakcyjnych form zajęć, organizacji imprez integrujących środowisko przedszkolne, organizacji zajęć kulturalnych. np. występów teatralnych, koncertów itp.

Przedszkole podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz placówki i środowiska lokalnego. Każdego roku zapraszamy do szkoły policjantów, strażaków, uczymy nasze dzieci bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

Nauczyciel pełni niezwykle ważną rolę – przewodnika, który wprowadza dziecko w świat nauki, w nowe, nieznane mu dotąd środowisko. Realizując główne zadanie pedagogiki przedszkolnej, a mianowicie wszechstronny rozwój każdego dziecka, nauczyciel pełni zadania opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne diagnostyczno-prognostyczne i kompensacyjno  -usprawniające, traktując dziecko, jako samodzielny podmiot. W przedszkolu nauczyciel jest postacią dla dziecka centralną. Przy prawidłowo ukształtowanych stosunkach nauczycielki z dziećmi zachowana jest bardzo silna więź emocjonalna. Dzieci chętnie przebywają w jej otoczeniu, wykonują polecenia, czują się bezpiecznie.
Wychowawcy najmłodszych mają do spełnienia zadania szczególne – dzieci pozostające pod ich opieką oczekują, bowiem bardzo wiele – czujnej uwagi, troski o ich zdrowie, klimatu ciepła i zrozumienia. W pracy każdej nauczycielki, najwyższą wartością powinno być dobro dziecka, odpowiedzialność za jego wychowanie i rozwój. Zatem główną powinnością współczesnego nauczyciela jest tworzenie możliwości dla takich doświadczeń dziecka, które są wartościowe rozwojowo. Zadaniem nauczyciela jest stałe oferowanie różnorodnych tematów i sposobów działania. Nie powinien jednak zmuszać i obligować dzieci, czy też korygować i oceniać ich działania, ale przede wszystkim musi je akceptować. Zawsze powinien dawać odczuć swoją obecność tym, którzy jej szukają oraz być niewidzialnym dla tych, którzy znaleźli. W stosunku do dziecka odnoszącego sukcesy w działaniu, powinien zmienić się z nauczyciela w obserwatora, z osoby mówiącej w osobę słuchającą, z osoby przekazującej wiedzę w osobę uczącą się.

WYCHOWANKOWIE – WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Wychowankowie są dumą naszego przedszkola. Wspólnie z nauczycielami biorą aktywny udział w licznych konkursach. Chętnie biorą udział w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach i wyjazdach, np. do kin, teatrów, na wystawy, do muzeum.

 Dziecko jest:

 •  ciekawe świata i radosne,
 •  ufne w stosunku do nauczycieli,
 •  aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 •  twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 •  uczciwe i prawdomówne,
 •  odpowiedzialne i obowiązkowe,
 •  kulturalne i tolerancyjne,
 •  świadome zagrożeń.

  Dziecko ma prawo do:

 •  życia i rozwoju,
 •  swobody myśli, sumienia i wyznania,
 •  serdecznej atmosfery, miłości i ciepła,
 •  spokoju i samotności, gdy tego chce,
 •  snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 •  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 •  pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 •  wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 •  wspólnoty i solidarności w grupie,
 •  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 •  pomocy ze strony dorosłych
 •  nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 •  nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 •  doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 •  zdrowego żywienia.

MODEL ABSOLWENTA:

Absolwent naszego przedszkola to wychowanek, który:

 • Wie, jak dobrze funkcjonować w roli wychowanka, wie jak być odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji, jak aktywnie słuchać innych, wie że należy szanować swoja i cudza własność
 • Wykazuje: motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego, umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania, umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość umiejętność współpracy w grupie umiejętność radzenia sobie z trudnościami tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań samodzielność, odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • Posiada: zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób, wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia, podstawową wiedzę o świecie
 • Umie: cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
 • Rozumie, zna, przestrzega: prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi, zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, zasady kultury współżycia, postępowania, kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe, potrzebę szanowania przyrody i środowiska
 • Nie obawia się: występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole, chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami, wykazywać inicjatywy w działaniu, wyrażania swoich uczuć;

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.                                      
 • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
 • Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jest jednakowo ważne i kochane
 • Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, by wspierać go na każdym etapie jego życia
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości: pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych płatnych i bezpłatnych zajęciach  prowadzonych przez dobrze przygotowaną i stale doskonaląca swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną oraz w wycieczkach i imprezach okolicznościowych
 • Kadra pedagogiczna stale doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola

 Zasady pracy:

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada integracji
 • Zasada wolności i swobody działania
 • Zaspakajanie potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia: nasze cele wychowania i nauczania działania zorientowane na dziecko, aktualne pory roku, święta i uroczystości, tradycje przedszkola(kalendarz imprez).

  Formy pracy:

 • Praca indywidualna
 • Praca w małych zespołach
 • Praca z całą grupą
 • Zabawy

 

KIEROWNICTWO PLACÓWKI

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:

 

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
 • organizuje pracę nauczycieli,
 • inspiruje nauczycieli do działania,
 • kieruje działalnością przedszkola.
 • przyjmuje nowe dzieci do przedszkola

 PODZIAŁ KOMPETENCJI

Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:

 

 • lider BRD (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Autochodzik)
 • współpraca z biblioteką szkolną
 • prowadzenie kroniki
 • dekoracja placówki
 • organizacja wycieczek
 • praktyki studentów i opieka nad stażystami
 • święta z udziałem dzieci
 • współpraca z innymi instytucjami

 

WSPÓŁPRACA  ZESPÓŁU

 • Współpraca zespołu pedagogicznego: tworzenie zespołów zadaniowych,
  tworzenie rocznych programów, ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

 

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, myślimy, że nam się to udało. Na to zaufanie trzeba było sobie jednak zasłużyć, przejawiając prawdziwą troskę o dzieci. Różne formy kontaktów z rodzicami, świadomość, iż dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem, lecz prawem, wytwory prac dzieci, widoczne ich postępy – sprawiły, że rodzice są gotowi wiele dla dzieci uczynić.

Cele :

 

 • zapoznanie rodziców z głównymi celami i treściami programu wychowania, jaki będzie obowiązywała w pracy z dziećmi
 • wspólne podejmowanie decyzji dotyczących imprez przedszkolnych, sposobu kontaktowania się z nauczycielem w sytuacjach wyjątkowych
 • stałe wymienianie informacji o spostrzeżeniach dotyczących przebiegu procesu rozwojowego dziecka
 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

 

Formy współpracy z rodzicami:

 

 • zebrania ogólne z rodzicami ,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac,),
 • organizacja warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 •  włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, uroczystości przedszkolnych, konkursów, wycieczek,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z  INSTYTUCJAMI


Cele:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,

 

Współpraca z:

 •  Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
 • Przedszkolem nr43 „Koniczynka”
 • ZKPiG nr 23
 • Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
 • Biblioteką Szkolną,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 

PROMOCJA PLACÓWKI


Cele:

 • promocja poprzez różne imprezy przedszkolne, piknik rodzinny, dzień babci i dziadka, mikołajki, zabawy choinkowej
 • poprzez uczestnictwo w różnych konkursach
 • pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci ,
 • upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

 

Działania promocyjne obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
 • dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
 • popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
 • prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
 • organizacja uroczystości ,
 • zabieganie o notatki w prasie, telewizji
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

1.    Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.

2.    Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia, jakości pracy.

3.     Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, muzyczną, plastyczną, zdrowotną.

Cele ogólne:

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
 • W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 • Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe:

 • Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.
 • Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka
 • Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem.
 • Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.
 • Nauka przez aktywne działanie.
 • Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.
 • Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.
 • Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

Nasze cele w pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 • Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
 • Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
 • Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
 • Wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
 • Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 • Nauka przez aktywne działanie,
 • Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
 • Okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
 • Włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka,

     Cele do osiągnięcia:

 • Sukcesywne doposażenie sal zajęć w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz w literaturę fachową
 • Dbałość o wysoki poziom estetyczny pomocy, zabawek, elementów dekoracyjnych w salach, holu placówki
 •  Przyczynianie się do zdrowego programu żywienia, promowanie spożywania dużej ilości owoców i warzyw oraz picia niegazowanej wody mineralnej, ograniczenie słodyczy,
 •  Zwiększanie częstotliwości spotkań z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań przedszkole – rodzic
 •  Podnoszenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach
 • Rozszerzenie form współpracy ze środowiskiem lokalnym (policja, straż pożarna itp.)
 • Rozszerzenie współpracy z dziećmi z innych przedszkoli
 • Zorganizowanie spotkania z Ratownikiem Medycznym
 • Systematyczna aktualizacja strony internetowej

Dalsza praca nad koncepcją:

 • Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią pracować.
 • Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji.
 • Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego.
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

W zakresie bazy:

 • malowanie sal przedszkolnych
 • doposażenie placu zabaw dla dzieci
 • doposażenie sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne

 

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

 

 • analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
 • dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
 • planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

 

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 

 

 • wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,

 

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 

 • kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami,
 • kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach i kampaniach społecznych.

 

 WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

 

 • W dalszym ciągu dbać o bezpieczeństwo wychowanków, zapobiegać przejawom agresji i przemocy,
 • Dążyć do jak najlepszych efektów nauczania, wychowania i opieki,
 • W dalszym ciągu dbać o dobrą współpracę z rodzicami,
 • W dalszym ciągu rozwijać promocję przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMY EDUKACYJNE

    ” AUTOCHODZIK”

        ORGANIZATOR:

Centrum Edukacji Nauczycieli, Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego

 

Program dotyczy nauki zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, a także kształtowania prawidłowych postaw i nawyków w tym zakresie. Skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli.

Celem tego programu jest przygotowanie dzieci z Gdańska do samodzielności w ruchu drogowym.

 

    W naszym przedszkolu realizujemy zintegrowane nauczanie komunikacyjne wykorzystując zestaw edukacyjny „Autochodzik”.

„Autochodzik” jest zestawem edukacyjnym dostosowanym do percepcji i poziomu rozwoju ruchowego dzieci w wieku 3-6 lat. 

Daje on szerokie możliwości nauki ruchu drogowego poprzez zabawę, a w szczególności pozwala na:

-tworzenie warunków sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu podwyższenia bezpieczeństwa własnego 
i innych, 

-zapoznanie dzieci z różnymi środkami komunikacji i transportu oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi,

-symulowanie sytuacji spotykanych w życiu codziennym – ulica, zebra, znaki drogowe, samochody ułatwiają dzieciom

-identyfikowanie, rozumienie i zapamiętywanie zdarzeń drogowych.

 

 

 

 

            

Comments are closed.